KASH RISHES- מסתיר עושר.

בסופו יום אתה מבין שהחומה שבנית, לא מצמיחה שורשים, כל הבטון שיצקת בחפירות הכי עמוקות מתחת לאדמה, לא ממש ניטעו בארץ, ואם אין שורשים אין צמיחה, כי האדם הוא עץ השדה, כמה גבוה שתבנה את החומה היא לא מיצרת צמיחה. אתה מבין כבר שכמה גבוה תשים בשמים את שמך, אתה לא באמת מגיע לשמיים, נהפוך הוא, כמה גבוה שאתה בונה, ככה אתה נאלץ לחפור עמוק יותר, במילים אחרות אתה מבין שאתה צריך הרבה יותר עניים כדי לייצב את הפער ביינך לביינהם. ובסופו של יום האדמה היא קו הצלב שצולבת את המגדל שלך. אני מוצאת שבעת הזו, יש יתרון בלהיות מחוץ לחומות שבנית מהשטיינים, מהאבנים שהבאת מליטא.
יש בולענים בים המלח.. אתה'מבין… הפרת איזון, גם בתוך החומות…

אני עבדתי בעיקר בדיר אך היתה עת קצרה שעבדתי ברפת של כפר גלעדי. רק ברפת רואים בהמה שלא יכולה לשאת את כובד העטינים שלה ואתה רואה אותה הולכת ברפת כשהעטינים שלה "מתנדנדים" מצד לצד ופוגעים לה ברגלים האחוריות עד כדי כך שהיא מתקשה ללכת ועושה רושם שעוד רגע העור בחלק העליון של העטינים שלה יקרע..
ומה אני אומרת לטייקון הממוצע:
מר טייקון,
סבתי היה לה מעיל, והיא היתה קוראת לו מסתיר עוני, אני חושבת שהגענו לימים בהם אתה עוטה על עצמך מסתיר עושר.


מסתיר עושר.

מגיע שלב שעטינך כבר כבדים עליך… יש מצב שיקרעו עטינייך ואז כל החלב יישפך ויש מצב שתחיש צעדיך למכון החליבה.. אתה צריך לראות את ההקלה של הפרה אחרי החליבה.. היא חוזרת להיות כמו פרה צעירה.. הולכת חופשי…


אחרית הימים.

אחת הבעיות של עידן עופר, שרי אריסון, אלעד תשובה, וכל הפמיליה של מלכות אדום/החזיר לפני מעבר לסדר העולמי החדש בעת הזאת היא שהם אוחזים בהון שהושג באמצעות חטאיהם וחטאי אבותיהם.
למרות  שכתוב בתורה – איש בחטאו יומת. אומר הרשב"ם:
"אבל הקב"ה פוקד עון אבות על בנים, כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, וכדכת' אבות יאכלו בוסר ושיני (ה)בנים תקהינה, לאבד נחלת אבות. אבל לא על ידי בית דין"  הרשב"ם. באדיבות וויקיפדיה.


המצוקה.הקלות מס.הקלות...הקלותעופר...

ברור לכולנו מה ההבדל בין קובי פרץ לעידן עופר.

קובי פרץ.

64
after we got back to our cuntry after two thousand years of exile, people such as idan ofer also came to our country. And it is important that you to know that people such as Idan Ofer make to yehudim and muslams in israel exactly what they are doing financially to other nation all over the world . they also control our guverment. I want you to report your reders that the israeli people and the guatamalian people have tha same enemy . The Guatemalian people do not know that idan ofer is not part of the yehudim. idan ofer Is an enemy of the yehudim . I am writing you this letter in hope that you will explain the matter to your nations. Peace for all. Justice for all. Michal cohen.

pink-floyd-animals2

.